• info@sureshprabhu.in

AT NATION’S SERVICE

rail-minister-suresh-prabhu
Major Initiatives as Minister for Railways
ratnagiri
Major Initiatives as Lok Sabha MP:Rajapur(Ratnagiri-Sindhudurg)
major-initiatives-as-minister-of-chemicals-fertilizers
Major Initiatives as Minister of Chemicals & Fertilizers
suresh-prabhu-environment-and-forests
Major Initiatives as Minister of Environment & Forests
suresh-prabhu-minister-of-power
Major Initiatives as Minister of Power